» Interweniujemy w przypadkach okrucieństwa wobec zwierząt

» Ratujemy i znajdujemy nowe domy dla psów i kotów

» Prowadzimy działania związane z ochroną zwierząt gospodarskich oraz działalność edukacyjną

» POMÓZ NAM POMAGAĆ - nasz numer konta:
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt "Animals"
Inspektorat w Braniewie
ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals
inspektorat w Braniewie


ul. Katedralna 9
14-500 Braniewotel: 781 015 201
tel: 514 839 198
gg: 13876099
e-mai: m.hynko@otoz.pl


Czynne:
Pon. - Pt: 1000 - 1600


BNP PARIBAS
Oddział Braniewo
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001


Jesteśmy organizacją pożytku publicznego- OPP uprawnioną do otrzymywania 1% podatku.
Nasz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000069730


www.braniewo-otoz.strefa.pl

InterwencjePrzy ulicy Osiedle Słoneczne 3 we Fromborku, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości, zleciła jednej z firm budowlanych wykonanie termomodernizacji budynku. Niestety podczas tych prac doszło do zamurowywania otworów wentylacyjnych w których gniazda mają kawki i niszczenia gniazd jaskółek oknówek.
A wystarczyłoby trochę dobrej woli.
Inwestor, w tym przypadku Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości, której administratorem jest pani Krystyna Ł., jest odpowiedzialny za zachowanie istniejących walorów przyrodniczych, w tym przypadku zapewnienie trwałego istnienia niepomniejszonej liczby schronień chronionych gatunków ptaków.
Zarówno kawki, jak i jaskółki oknówki są w Polsce objęte ochroną gatunkową ścisłą, chronione są także na podstawie umów międzynarodowych i przepisów UE.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 roku w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną, ma podstawie paragrafu 6 obowiązuje w stosunku do nich m.in. zakaz niszczenia siedlisk, ostoi i gniazd i innych schronień. Wobec tego budynek w którym gniazdują kawki i jaskółki oknówki należy traktować jako chronione siedlisko tych ptaków.
Obecnie zakaz niszczenia gniazd ptasich nie dotyczy ich usuwania z obiektów budowlanych od 16 października do końca lutego jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne.
Ze względu na to, że prace budowlane na budynku zostały rozpoczęte w marcu i wciąż trwają, a okres lęgowy ptaków rozpoczął się w marcu, powiadomiliśmy organy ścigania oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie o popełnionym przez inwestora wykroczeniu.
Na podstawie art. 127 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, kto umyślnie narusza zakazy obowiązujące w stosunku do zwierząt objętych ochroną gatunkową, podlega karze aresztu albo grzywny.
Art. 129 stanowi ponadto, że w wypadku ukarania za łamanie zakazów dotyczących chronionych gatunków zwierząt, sąd może orzec przepadek przedmiotów służących do popełnienia wykroczenia, nawet jeśli nie stanowią własności sprawcy, a także nakazać przywrócenie stanu poprzedniego, a jeśli obowiązek taki nie byłby wykonalny, zasądzić nawiązkę do wysokości 10 000 zł na rzecz organizacji społecznej działającej w zakresie ochrony przyrody .
Na odstępstwo od zakazów dot. gatunków chronionych może zezwolić regionalny dyrektor ochrony środowiska. W tym przypadku jednak nie wydał takiej zgody, ponieważ Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości nie wystąpiła do RDOŚ o wydanie takiej zgody.

© Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals" inspektorat w Braniewie.