» Interweniujemy w przypadkach okrucieństwa wobec zwierząt

» Ratujemy i znajdujemy nowe domy dla psów i kotów

» Prowadzimy działania związane z ochroną zwierząt gospodarskich oraz działalność edukacyjną

» POMÓZ NAM POMAGAĆ - nasz numer konta:
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt "Animals"
Inspektorat w Braniewie
ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals
inspektorat w Braniewie


ul. Katedralna 9
14-500 Braniewotel: 781 015 201
tel: 514 839 198
gg: 13876099
e-mai: m.hynko@otoz.pl


Czynne:
Pon. - Pt: 1000 - 1600


BNP PARIBAS
Oddział Braniewo
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001


Jesteśmy organizacją pożytku publicznego- OPP uprawnioną do otrzymywania 1% podatku.
Nasz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000069730


www.braniewo-otoz.strefa.pl

InterwencjeAPELUJĘ O INTERWENCJĘ, BO TEN PIES SIĘ WYKOŃCZY! ZDECHNIE ZAMKNIĘTY!
Takimi słowami zaczynała się wiadomość, jaką otrzymaliśmy w sprawie pozostawionej bez opieki suczki. Jej właściciele wyprowadzili się w listopadzie, każde do innego miasta. W ich nowym życiu nie było już miejsca dla psa, który służył im wiernie przez wiele lat. Nie interesowało ich co stanie się z pozostawionym zwierzęciem.
Od tej pory suczkę dokarmiali sąsiedzi. Dokarmiali, bo żal było im pozostawionego zwierzęcia.
Kiedy po wielu tygodniach dokarmiania, właściciele milczeli, sąsiedzi postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i powiadomili nas, prosząc o pomoc dla pozostawionej suczki.
Wczoraj wspólnie z patrolem policji pojechaliśmy na miejsce, by zabrać psiaka do nas. Suczka w tej chwili jest bezpieczna u nas.
Powiadomiliśmy organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przez właścicieli psa przestępstwa z art. 35 Ustawy o ochronie zwierząt w oparciu o art. 6 ust. 1a i ust. 2 pkt. 11 i pkt.19 tej ustawy.
Zgodnie art. 6 ust.1a Ustawy o ochronie zwierząt "Zabrania się znęcania nad zwierzętami.";
Art. 6 ust. 2 "Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności:
pkt. 11 porzucenie zwierzęcia, a w szczególności psa przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje,
pkt. 19 utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku."
Zgodnie z art. 35 tej ustawy ust 1. "Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1-4 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2."
Ust 1a. "Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem."
Ust.3. "W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, 1a lub 2 sąd orzeka przepadek zwierzęcia, jeżeli sprawca jest jego właścicielem."
Ust. 3a. "W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1 lub 1a sąd może orzec, a w razie skazania za przestępstwo określone w ust. 2 sąd orzeka tytułem środka karnego zakaz posiadania zwierząt od roku do lat 10; zakaz orzeka się w latach."
Ust. 5. "W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, 1a lub 2, sąd może orzec nawiązkę w wysokości od 500 zł do 100.000 zł na cel związany z ochroną zwierząt, wskazany przez sąd."
OTOZ Animals jest pokrzywdzonym w niniejszym postępowaniu i będzie w nim występować na prawach strony (Art. 39. Ustawy o ochronie zwierząt " W sprawach o przestępstwa określone w art. 35 ust. 1, 1a lub 2 oraz wykroczenia określone w art. 37, a także w postępowaniu w sprawach nieletnich o czyn karalny określony w art. 35 ust. 1, 1a lub 2, prawa pokrzywdzonego może wykonywać organizacja społeczna, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.").

© Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals" inspektorat w Braniewie.